Vedtægter for Korup Motion

§ 1. Foreningens navn er Korup-Motion, Korup Idrætsforening med hjemsted i Korup, Odense Kommune.


§ 2. Formål:
Afdelingens formål er at samle løbeinteresserede, herunder også børn og unge under 25 år, til ved motion og kammeratligt samvær at varetage fælles interesser inden for de af foreningen til enhver tid afstukne rammer.


§ 3. Medlemsskab:
Der optages såvel aktive som passive medlemmer i afdelingen. Ind- og udmeldelse sker skriftligt til kassereren eller dennes stedfortræder.
Et medlem med over 3 måneders kontingentrestance kan af bestyrelsen udelukkes af afdelingen. Udelukkelsen kan først hæves, når det skyldige kontingent er indbetalt.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil, dog først efter at det pågældende medlem har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Et udelukket medlem kan få sin sag taget op på første ordinære generalforsamling. Indtil da er vedkommende at betragte som udelukket.

§ 4. Bestyrelsen:
Bestyrelsen, som består af formand, kasserer og sekretær samt det antal bestyrelsesmedlemmer, afdelingen har behov for, vælges på den ordinære generalforsamling af afdelingens stemmeberettigede medlemmer og således, at begge interessegrupper er repræsenteret.

Formand og kasserer skal være myndige.
Bestyrelsesmedlemmer vælges normalt for 2 år. Formand og kasserer er ikke på valg samme år. Af øvrige bestyrelsesmedlemmer er det halve antal på valg i lige årstal og de øvrige i ulige årstal. Der vælges 2 suppleanter for et år. Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder inden for afdelingen. Bestyrelsen holder møde efter behov.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Afgørelser af sager, der behandles på mødet, træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen leder det sportslige arbejde indenfor området. Bestyrelsen har ret og pligt til at administrere efter det godkendte budget, men større udgifter udover de i budgettet fastlagte bør godkendes af hovedbestyrelsen for Korup Idrætsforening af 1941 .

Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, afdelingen har behov for. Udvalgene vælges normalt for et år.
Bestyrelsen er - når særlige forhold taler herfor - berettiget til at meddele medlemmer helt eller delvis kontingentfrihed.


§ 5. Regnskab og kontingent:
Regnskabsåret er kalenderåret.

I afdelingens kasse indgår kontingenter fra afdelingens medlemmer samt evt. kommunale tilskud. Afdelingens bestyrelse fastsætter kontingentet. 
Opstår der vanskeligheder indenfor afdelingen kan bestyrelsen rette henvendelse til hovedbestyrelsen for Korup Idrætsforening at 1941 og bede den medvirke til løsning af vanskelighederne.
Afdelingen fører regnskab over alle indtægter og udgifter, og regnskabet skal forsynes med revisorpåtegning af de jvf. § 6 valgte revisorer.

Regnskabet skal mangfoldiggøres og forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

 

§ 5a. Tegning

Foreningen tegnes af formand og kasserer, eller af et flertal af bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 6. Revision:
Til at varetage revision af regnskaberne vælges på den ordinære generalforsamling to revisorer, der sammen gennemgår og reviderer afdelingens regnskab.
Revisorerne vælges for en periode af 2 år. Der vælges 1 revisorsuppleant. Suppleanten vælges for 1 år.


§ 7. Generalforsamling og afstemning:
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle afdelingens anliggender. Afdelingens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i årets første kvartal.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst en uges varsel ved bekendtgørelse til medlemmerne. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte medlemstal, dog undtaget i de §9 og 10 nævnte tilfælde.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 døgn før generalforsamlingen.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 15 år, som ikke er i kontingentrestance og som har været medlem af foreningen en måned før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne og afstemningsmetoderne. Skriftlig afstemning skal finde sted, når blot et medlem ønsker/kræver det.

Den ordinære generalforsamling skal på sin dagsorden have følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af protokolfører (kan varetages at foreningens sekretær). 
  3. Formandens beretning.
  4. Plan for det kommende år. 
  5. Forelæggelse af regnskab.
  6. Budget for det kommende år.
  7. Indkomne forslag.
  8. Valg af bestyrelse, jvf. § 5.
  9. Valg af revisorer, jvf. § 6.
  10. Eventuelt.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med 1 uges varsel og skal indkaldes, når 30 stemmeberettigede medlemmer eller 1/10 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønsker herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at ønsker herom – ledsaget af motiveret dagsorden er modtaget af formanden.

§ 9. Lovændringer:
Forandring af disse vedtægter kan, såfremt det er anført på dagsordenen, ske på en generalforsamling, når mindst ¼ af afdelingens stemmeberettigede medlemmer er til stede og når mindst ¼ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis også ¼ af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§ 10. Opløsning af afdelingen:
Beslutning om afdelingens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dens beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af afdelingens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves at mindst 1/4 af de fremmødte stemmer herfor. Opnås et sådan flertal ikke på en beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, dog uden hensyn til de mødte stemmeberettigedes antal.

Et eventuelt overskud ved afdelingens opløsning skal tilfalde idrætsformål i Korupområdet.

Lovene er vedtaget på generalforsamlingen den 18. marts 1987.
Ændringer af lovene er foretaget på ekstraordinær generalforsamling den 16. juni 1988 samt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 1995, samt på ordinær generalforsamling den 6. marts 2002, samt på ekstraordinær generalforsamling den 10 juni 2002, samt på ordinær generalforsamling den 29.februar 2012.

Flere dokumenter

Tips til træning

Træningstider

Kontingent

Kontaktpersoner i Korup Motion

Ruterne

Sponsorer

Startside

Linker

Links til forskellige løbesider

Løbsudvalg i Korup motion består af:

Billede af ruten

Kom igang med at løbe

Artikler

Løbeguide

Resultater 2009

Vedtægter for Korup Motion

Meld dig ind i Korup Motion

Meld dig ind i Korup Motion og få adgang til mange timers hyggelig motion.

Månedens profiler

Kontakt os

Lidt fra Marathonmanden

Vejrtrækning

Startside

Kalender

Resultater 2010

Respons Korup halvmarathon 2011

Resultater fra Korup Halvmarathon

Vejbeskrivelse Korup halvmarathon

Jesper Jensen - Månedens profil februar 2014

Lone Lundahl - Månedens profil Marts 2014

Om løbet i 2013

Reglement for Korup Motions kvart - og halvmarathon

Tommi Pedersen - Månedens Profil Oktober 2014

Klavs Happel - Månedens profil Maj 2014

Månedens profiler

Jens Olsen - Månedens profil August 2013

Marek Brzezinski - Månedens profil Maj 2013

Ole Bentsen Hansen - Månedens profil Marts 2013

Jens Sørensen - Månedens profil Maj 2012

Kirsten Kloppenborg Olsen - Månedens profil Maj 2012

Henriette Christensen - Månedens profil September 2012

Dorte Jensen - Månedens profil Oktober 2013

Carlos de Sousa - Månedens profil November 2012

Henning Hansen - Månedens profil Januar 2013

Kenneth Hansen - Månedens profil November 2013

Christian Wisbech Olsen - månedens profil september 2015

Ruteforslag 29 km

Kim Kappel Christensen. - månedens profil Januar 2016

Jytte Happel - månedens profil marts 2016

Henning Frederiksen - månedens profil maj 2016

Alex Lundahl- Månedens profil Juli 2016

Mileidys J. Hernandez Aguilera- Månedens profil september 2016

Minimarathon ruten 2017

Morten Rosford Tranberg- Månedens Profil januar 2017

Resultater Mini

Dag Waade- Månedens profil Januar 2015

Om løbet i 2014

Resultater fra Korup kvartmarathon

Bente Hansen - månedens profil marts 2015

Jørgen Winter-Jakobsen - månedens profil maj 2015

Løbetøj

Pia Brylle - månedens profil juli 2015

Hjælpetrænere

Søren Emil Pedersen- Månedens Profil oktober 2017

Bestyrelsen for Korup Motion

Vedtægter for Korup Motion

Kurt Johansen - Månedens profil August 2017

2018 © Korup Motion